Wij zijn een nieuwe partij, met nieuwe politiek en nieuwe ideeën, Partij Welzijn Maasgouw.
Maasgouw is een bijzondere gemeente en heeft veel te bieden. Naast economisch potentieel is er ook prachtige natuur, toerisme en een rustieke leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Problemen die onze partij wil aanpakken. Het is tijd dat er een frisse wind gaat waaien in Maasgouw. U kunt zelf verandering hierin aanbrengen door uw stem uit te brengen op Partij Welzijn Maasgouw. Wij komen dan voor uw belangen op.

1. Een transparant en aanspreekbaar bestuur

 • Bestuurders dienen altijd verantwoording af te leggen over gevoerd beleid.
 • Na vier jaar moeten er concrete resultaten kunnen worden gepresenteerd: wat is er bereikt, wat niet en waarom niet?
 • Over belangrijke beslissingen dienen niet alleen bestuurders te beslissen, maar moet ook de stem van de burger worden gehoord (via raadplegend referendum).
 • Duidelijke taal: we zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen.
 • De overheid is er voor de burger en niet omgekeerd.
 • Gekozen burgemeester.

2. Sluitende begroting

 • Zuinig omgaan met geld van de belastingbetaler.
 • Meer duidelijkheid over bestemming reserves aandelen Essent en Attero.
 • Handhaven subsidies voor musea, schutterijen, muziekverenigingen en sport. Bibliotheken en servicepunten dienen zoveel mogelijk open te blijven.

3. Veiligheid en leefbaarheid

 • Leefbaar houden van onze kernen door multifunctionele gemeenschapshuizen en behoud van winkels.
 • Wegen dienen verkeersveilig te zijn. Echter daar waar verkeersremmende maatregelen, zoals wegversmallingen en drempels, verkeersonveilige situaties oplevert, moeten deze maatregelen weggehaald worden.

4. Ruimtelijke ordening, natuur, landschap en milieu

 • Goede belangenafweging tussen economie en natuur. PWM staat voor behoud natuurgebieden en stiltegebieden zoals de Linnerweerd.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijk waarbij echter het agrarisch landschap (landbouw) niet uit het oog verloren mag worden. Ondernemerschap in de toeristische sector moet dan ook ruimte krijgen.
 • Sportvisserij is populair. Er moet echter een einde komen aan het illegaal leegvissen van de Maas.

5. Verkeer en vervoer

 • PWM zet zich in voor goed onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs.
 • Kernen moeten bereikbaar blijven met goed, toegankelijk openbaar vervoer.
 • Goed parkeerbeleid en voldoende parkeerplaatsen.
 • Aanleggen en waar nodig verbeteren van fietspaden en fietsroutes.

6. Wonen, zorg en welzijn

 • Passend woonaanbod voor ouderen en jongeren (jonge gezinnen).
 • Bouw van levensbestendige woningen voor ouderen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 • Behoud van huisartsenposten en apotheek in de kernen (meer buurtzorg, betere ouderenzorg dichtbij huis, goed preventief gezondheidsbeleid).
 • Actief voorkomen dat ouderen vereenzamen en bevorderen dat optimaal gebruikt wordt gemaakt van de bijzondere bijstand.
 • Sportevenementen worden waar mogelijk door de gemeente gestimuleerd, echter niet volledig gesubsidieerd.
 • Goede organisatie voor jeugdzorg nu deze taak van de provincie naar de gemeente gaat. Dit moet voorkomen dat jongeren van het kastje naar de muur worden gestuurd.

7. Onderwijs

 • Onderwijs dient dichtbij huis gegeven te worden, zo lang mogelijk moeten de basisscholen die er nu zijn behouden blijven.

 

       “PWM staat voor Welzijn en Leefbaarheid voor alle inwoners van Maasgouw”